วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน

1.ความสามารถด้านการสื่อสาร


             
                        การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน นำเสนอความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาอย่างละเอียดจนสามารถนำมาพูด สื่อสารให้คนอื่นรู้เรื่อง มีความรู้ที่ถูกต้อง แบ่งหน้าที่ในการสรุปองค์ความรู้ร่วมกับเพื่อนหรือสมาชิกในกลุ่ม จะทำให้การสื่อสารน่าเชื่อมากขึ้นและมีเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุน


                            การนำเสนองานหน้าชั้นเรียนของวิชาภาษาไทย เป็นการนำเอาความรู้ที่ได้แบ่งกันกับเพื่อนไปศึกษาและวิเคราะห์ นำความรู้เหล่านั้นมานำเสนอผ่านการพูดหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะสื่อสารให้เพื่อนภายในห้องมีความเข้าใจที่ตรงกันและเข้าใจอย่างถูกต้อง

2.ความสามารถด้านการคิด


             
                              ใช้ความรูที่ได้รับ ความคิด ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการทำงานตนเอง เพื่อนและแก้ไขงาน การใช้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การรับฟังการคิกวิเคราะห์ของเพื่อน เพื่องานที่ออกมาจะมีคุณภาพและมีความถูกต้องที่สุด


                                 การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทั้งทางโรงเรียนจัดไว้ให้ และศึกษาเอง โดยมีการร่วมกันกับเพื่อนในการวิเคราะห์งานและหาคำตอบที่ถูกต้องร่วมกัน แล้วนำมาใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงาน วิเคราะห์ถึงงานที่ทำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

3.ความสามารถด้านการแก้ปัญหา                             การทำการทดลองสารเคมีภายในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนติดต่อกันจำนวน 2ชั่วโมง มีการนำความรู้ ความเข้าใจ การศึกษามาอย่างละเอียดมาใช้ในการแก้ปัญหาทั้งในการทำกิจกรรมภายในห้องเรียน เพื่อที่จะทำกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วง 


                               การทำงานร่วมกันกับเพื่อนในการทำโครงงานการงานอาชีพ และมีการนำเสนองานออกมาในรูปแบบผลงานที่มีการจัดทำเอง ดังนั้นการที่จะมีความรู้จึงต้องมีการลองผิดลองถูก และช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละด้าน จนสามารถทำให้ผลงานที่ทำออกมาดูสวยงาม และมีคุณค่ามากขึ้น

4.ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
                            การเขียนป้ายในกิจกรรมรับน้อง ปี 55 เป็นการนำทักษะ ความรู้ การแก้ปัญหา ทางด้านต่างๆที่ได้ศึกษามาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับ ทักษะในการดำเนินชีวิตมาใช้ในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการฝึกตนเองและการทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้


                            
                               การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนในวัน big cleaning day นอกจากจะทำหน้าที่ในการเรียนภายในโรงเรียนแล้วการนำความรู้และการวางแผนอย่างอื่นมาใช้ให้ถูกต้อง นำทักษะในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมาใช้ให้ถูกเวลาจะทำให้งานที่ออกมาสำเร็จลุล่วง

5. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี                            การจัดทำแหล่งการเรียนรู้ เช่น blogger เป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันให้มีประโยชน์ด้วยการนำความรู้มาเสนอในรูปแบบของสื่อสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และการติดต่อสื่อสาร เพื่อการใช้เทคโยโลยีอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


                               การทำงานร่วมกันกับเพื่อนภายในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือห้อง TOT เพื่อการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี กับเพื่อนเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ที่แปลกใหม่มากขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนได้

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะ 8 ประการ1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกความอดทนและมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจำ


                                  เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดพิศาลอรัญญาวาส ในวันวิสาขบูชา และร่วมงานพุทธชยันตี 2600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมและได้ทำบุญ ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อน


2. ซื่อสัตย์ สุจริต


                                   
                               การเรียนการสอน และการทำกิจกรรมในแบบเรียน  อย่างซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ของตนเอง โดยการตั้งใจทำ ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน


                                การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ที่ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเลือกประธานนักเรียนคนใหม่ ข้าพเจ้าได้มีการใช้สิทธิอย่างถูกต้อง และมีการซื่อสััตย์ในการให้คะแนนเสียง หรือซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง

3.มีวินัย                         การยืนต่อแถวเพื่อส่งงาน ภายในคาบเรียน มีการเข้าแถวตามลำดับมาก่อนหลังไม่แย้งกันเข้าแถว การแต่งกายที่ถูกต้องตามที่โรงเรียนได้กำหนด และการใส่ชุดนักเรียนทุกคนในวันที่ไม่มีเรียนพละ

                        
                              การเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ที่มีการนั่งเข้าแถวอย่างถูกระเบียบคือการที่นั่งต่อกันไปตามแถวที่ยืน และมีการเรียงลำดับการมาก่อนหลัง ไม่แตกแถว ไม่ใส่ชุดพละมาในวันที่ไม่มีเรียนแต่งกายถูกระเบียบตามที่โรงเรียนกำหนด

4.ใฝ่เรียนรู้
                             การทำการทดลองสารเคมีในวิชาเรียนเคมี เป็นการอ่านขั้นตอนให้ละเอียดก่อนการทำกิจกรรมและเป็นการพยายามใฝ่หาความรู้ของเรื่องที่เรียนและให้ความร่วมือในการทำกิจกรรมที่ชั่วโมงการเรียนการสอนจัดขึ้นเป็นอย่างดี
                         การเข้าร่วมแนะแนวสัญจรของ ม.ขอนแก่น  ที่อาคาร 6 ห้องประชุมเขื่อนขันธ์ ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นการเตรียมพร้อมที่จะหาความรู้หรือแนวทางในการศึกษาต่ออย่างมาก เป็นการใฝ่รู้ว่าในการศึกษาต่อนั้นต้องทำอย่างไร มีวิธีการอย่างไรบ้าง


5.อยู่อย่างพอเพียง                      การนำเอาผ้าแดงที่ได้ใช้ในการเรียนการสอน ตอน ม.4 นำกลับมาใช้ในการจัดโต๊ะหรือปูโต๊ะในงานที่โรงเรียนมีการซุ้มแสดงผลงาน โดยไม่ต้องซื้อผ้าปูโต๊ะใหม่                              การร่วมกันทำกิจกรรมการเก็บขวดพลาสติกภายในโรงเรียน เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนเละยังสามารถนำไปขายเพื่อที่จะได้มีรายได้และมีเงินเก็บในห้องมากขึ้นไปด้วย

6. มุ่งมั่นในการทำงาน                             การทำกิจกรรมจัดสถานที่ที่สำหรับไว้รับน้อง เป็นการพยยามและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายภายในโรงเรียนจนสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด


                                การทำงานศิลปะ ในคาบเรียนศิลปะ เป็นการพยายามและมุ่งมั่นในการที่จะทำให้งานออกมาดีที่สุดและใช้ความพยายามในการทำงานเพื่ที่ผลงานจะออกมาถูกต้องตามหลักที่ได้เรียนมา และเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวด้วย

7.รักความเป็นไทย                        ร่วมสืบสานความเป็นไทยความเป็นท้องถิ่นโดยการร่วมจัดทำโครงงานในงานถนนลูกอีสาน ณ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เป็นการนำเอาความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือความเป็นไทยมาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น                            กิจกรรมที่วัดพิศาลอรัญญาวาส ในวันวิสาขบูชา และร่วมงานพุทธชยันตี 2600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นการร่วมกิจกรรมการเวียนเทียน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย คือการเวียนเทียนอย่างถูกต้องตามที่แต่ก่อนทำมา

8.มีจิตสาธารณะ
                                ทำกิจกรรมปั้น EM Ball เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการช่วยเหลือที่มีการทำด้วยจิตสาธารณะไม่มีการบังคับในการทำเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบาก 
                           ทำกิจกรรม เพื่อนรัก...แสนรู้ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด เป็นการทำที่ทำจากจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่จรจัด และไม่ได้รับการดูแลอย่างที่ควร
                                       

ผลงานที่ประทับใจ                            
                 ผังมโนทัศน์ เรื่อง genetic materials  เพราะเป็นการเขียนจากความเข้าใจเพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน และมีความตั้งใจทำ               กิจกรรมเพื่อนรัก...แสนรู้ เพราะ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการอาสาทำกิจกรรม มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดโดยเฉพาะ และเป็นการทำด้วยจิตสาธารณะ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

DNA Replication


DNA  Replication

                         การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพื่อจำลองดีเอ็นเอของตนเอง กระบวนการนี้เริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวสร้างดีเอ็นเออีกสายที่เป็นคู่สมของตนจนกลายเป็นดีเอ็นเอเกลียวคู่


DNA Replication  Animation

                            การจำลองตัวเองของ DNA (DNA REPLICATION) DNA สามารถเพิ่มจำนวนได้โดยการจำลองตัวเอง (self replication)ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญมากในการทำหน้าที่ถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

                    ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaigoodview.com/library
                            และ http://th.wikipedia.org/wiki
ขอขอบคุณวิดีโอจาก http://www.youtube.com/watch?v=oNW_ykH3AvA
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก

แบบจำลอง DNA